• bg

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

hakda (2)

“Jiangsu Hicreate Entertainment Co., LTD”2015-nji ýylda tagt oýunlary we kartoçka oýunlaryny öňdebaryjy öndüriji hökmünde döredildi, her dürli tagta oýny, kart oýny we lombard, miniatýura we zar ýaly degişli oýun komponentlerini gözlemek, ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýar .Biziň öz dizaýn toparymyz bar we bütin dünýäde müşderä hyzmat edip biljek hyzmat topary.Biziň pelsepämiz: tagt oýunlary üçin bir duralga hyzmatyny bermek, döredijiligiňizi amala aşyrmak. Biziň maksadymyz dünýäde iň köp oýun öndüriji bolmak! Kompaniýamyza baryp görmek we kompaniýamyz bilen işewür gatnaşyk gurmak hoş geldiňiz.

Ofisimiz

hakda (1)
hakda (3)
hakda (4)

Haryt hekaýasy

abbg

"Dag we deňziň romantikasy" seriýasy häzirki wagtda Hicreate-iň meşhur tagt oýun önümleri.

Olaryň arasynda "Ruh daşy söweşi" bu seriýadaky ilkinji önüm, şeýle hem kompaniýanyň iň meşhur stol oýunlarynyň asyl kategoriýasydyr.

Oýunyň hekaýasyndan başlap, kartadaky keşbiň dizaýnyna we oýna çenli, bularyň hemmesi Hicreate tarapyndan özbaşdak işlenip düzüldi.Oýun özboluşly dizaýnerleri we “Hicreaters” -iň tagta oýunlaryny döretmegini we söýgüsini öz içine aldy, pudagyň yzygiderli ösüşi we gözlegleri “Hicreate” -niň önümçilik şertnama kompaniýasyndan asyl dizaýn kompaniýasyna öwrülmegi we öwrülmegi.

2015-nji ýylda esaslandyrylan “Hicreate”, köp sanly müşderi üçin döredijilik durmuşa geçirmek we ýörite önümçilik arzuwyna ýetmek üçin gaýtadan işlemek işini amala aşyrmak üçin halkara platformasyndan köp ýyllyk oýun önümçiligini öwrenmek, işläp düzmek we dizaýn tejribesini toplady.

Arzuwlary bolan bir kompaniýa tekiz bolmakdan hiç wagt kanagatlanmaz, duruň.Arzuwlary amala aşyrmak üçin kärhanalar diňe bir ösüş üçin üznüksiz güýje eýe bolmak bilen çäklenmän, üznüksiz öz-özüňi ösdürmek we özgertmek bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.“Hicreate” -iň arzuwy, özboluşly tagt oýnuny döretmek üçin güýç gazanmak we asyl tagtanyň oýun dizaýnynyň we önümçiliginiň esasy markasyna, şeýle hem tagta oýun pudagynyň ugruna öwrülmekdir.

Kompaniýanyň arzuwyny amala aşyrmak we kompaniýanyň önümçilikden garaşsyz dizaýna öwrülmegini öňe sürmek üçin “Hicreate” içerki bazara başlamak we pudaklaýyn gözlegleri işjeň geçirmek üçin “Hicreate Board Game Club” ady bilen özboluşly dizaýn toparyny döretdi. .“Hicreate”, tagt oýunlarynyň ulanylyşyna esaslanyp, içerde we daşary ýurtlarda belli özboluşly tagta oýun markasyny gurmagy ýüregine düwdi, täze sosial model gurmak, ajaýyp medeniýet ýaýratmak wezipesini ýerine ýetirmek we hytaýlylar bilen has özboluşly önümleri tanatmak kararyna gelýär tükeniksiz döredijiligi we hünär tehnologiýasyny ulanyp, medeni we ideýa aýratynlyklary we "Dag we deňziň romantikasynyň ruhy daşy söweşi" şeýle arzuwlar we garaşmalar bilen ýüze çykdy.

Ilki bilen, Hikratyň "Dagyň we deňziň romantikasy" bilen duşuşygy, içerki animasiýa IP "Huangu junjie" bilen döredijilik çaknyşygyndan ýüze çykdy.Deňziň we daglaryň hyýaly bize üznüksiz ylham getirdi, gahrymanyň keşbi we şahsyýeti tagta oýunlary başdan geçirmeler dünýäsine gapy açdy.Netijede, Hikratyň özboluşly dizaýnerleri deňiz we dag dünýäsi bilen “Dagyň we deňziň romantikasy - Ruh daşy söweşi” döretmek syýahatyna başladylar.

Dünýä gurluşyga wagtal-wagtal seredýär, oýun mehanizmi ajaýyp;Oýun synagyna baha bermek, BUG-ny bejermek, san düzedişleri we wagtal-wagtal kartoçkanyň grafiki dizaýny, daşky görnüşi üýtgetmek we önümçilik prosesine uýgunlaşmak ... Netijede, "Dagyň romantikasynyň ruhy daşy söweşi we deňiz "boşadyldy.Kynçylyklar bilen gözleg, ylhamyň çaknyşmagy we 0-dan 1-e çenli köp döredijileriň tutanýerliligi we ýadawsyz tagallalary.

Bu, "Dagyň we deňziň romantikasy" bilen ykbalymyz we gutulgysyzlygymyz.