• bg

Iň oňat tagt oýny

 • “Ginomhaven” tagtasynyň oýun syn

  “Gloomhaven” tagtasy oýny barada düzgünler we giriş Bu, dowamly we üýtgeýän dünýä bilen oýun, köp oýun sessiýalarynda ideal oýnalýar.Bir ssenariýadan soň, oýunçylar näme etmelidigi barada karara gelerler, bu hekaýanyň nähili dowam etjekdigini kesgitlär, “Öz adweniňizi saýlaň ...
  Koprak oka
 • Iki oýunçy üçin iň gowy 5 ýönekeý we tolgundyryjy oýun oýunlary maslahat berilýär

  Iki oýunçy üçin iň gowy 5 ýönekeý we tolgundyryjy oýun oýunlary maslahat berilýär

  Dürli oýun oýunlary bilen ýüzbe-ýüz, käbiri beýni ýakýan çylşyrymly nemes strategiýasyny, käbiri çümdüriji Amerikan oýnuny, käbiri bolsa aňsat öwrenilýän ýüň tagta oýunlaryny halaýar.Bu gün “Hicreate” bäş sany ýönekeý, dartgynly we tolgundyryjy iň köp satylýan tagta oýunlaryny maslahat berer ...
  Koprak oka
 • Wingspan tagtasynyň oýun syny

  Wingspan tagtasynyň oýun syny

  Wingspan tagtasynyň oýun düzgünleri Bu oýun markasy daş ýasaýjy oýunlar.“Wingspan Board Game”, kyn strategiýa oýny bolan bäsdeşlige ukyply, kartoçkaly we hereketlendiriji gurluşyk tagtasydyr.Gysgaltma ...
  Koprak oka
 • Everdell tagtasynyň oýun syny

  Everdell tagtasynyň oýun syny

  “Everdell” tagtasynyň oýun taryhy Bu oýun markasy ajaýyp oýunlar.“Starling Games” höwesjeň oýunçylar üçin oýun döretmek maksady bilen 2018-nji ýylda iş stoly neşir edýän oýun salamy bilen başlandy.Kompaniýa ...
  Koprak oka
 • Zyňmak Burrito gözden geçirmek Burritony zyňmak düzgünleri näme?

  Zyňmak Burrito gözden geçirmek Burritony zyňmak düzgünleri näme?

  “Throw Throw Burrito” atly bu oýun partlaýan pişikler topary tarapyndan döredildi.Bu kartoçka oýnuna dodgeball kart oýny hem diýip bolar.Maşgala üçin amatly oturylyşyklar ýa-da ulular üçin oýnamak üçin amatly.Partlaýan pişikler LLC dükanyna baryp bilersiňiz ...
  Koprak oka